JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Ceny služeb

Odměny za právní služby jsou stanoveny podle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění). V rámci tohoto předpisu je odměna stanovena:

a) smluvně, v těchto intencích

jednorázová odměna za úplné vyřízení věci – Tato forma odměny je používána např. u smluvní agendy.

časová odměna, podle času stráveného při poskytování právní služby. Časová odměna (většinou v sazbě 2000,- Kč/hodina) je smluvně sjednávána v případech, kdy jde o časově, skutkově nebo právně složitou věc a současně platná mimosmluvní sazba advokátního tarifu neodpovídá aktuálnímu vývoji cen. Časová odměna je také využívána v případě jednoduchých porad bez převzetí zastoupení.

b) mimosmluvně, podle počtu úkonů právní služby v dané věci vykonaných určených buď dle tarifní hodnoty v závislosti na výši peněžitého plnění nebo ceny věci nebo dle tarifní hodnoty stanovené pro věci, jež nelze penězi ocenit.

V případě, že ve věci proběhne soudní nebo jiné řízení, ve kterém je přiznána náhrada nákladů řízení klientovi vůči protistraně, se náklady zastoupení řídí vyhl. č. yhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění. Jsou-li tyto náklady zastoupení přiznány a zaplaceny protistranou, je ujednáno, že tyto náklady náleží advokátovi. Soud však může náhradu nákladů řízení přiznat nižší nebo mít jiný pohled na ocenitelnost uplatňovaného práva. V tomto případě platí to, co bylo ujednáno mezi klientem a advokátem.

JUDr. Jaroslav Skoupý je plátcem daně z přidané hodnoty.

Více informací:
vyhl. č. 277/1996 Sb. (advokátní tarif)
zákon č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii)