JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Pomoc obětem trestných činů

Poškozeným je každý, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Jednotlivá práva poškozeného jsou podrobně uvedena v ustanoveních §§ 43 až 51b trestního řádu.

Majetkovou škodou se rozumí skutečná škoda spočívající ve zmenšení majetku poškozeného způsobeného trestným činem, včetně nákladů na uvedení do původního stavu a včetně ušlého zisku, který v důsledku trestného činu poškozenému ušel. Bezdůvodným obohacením pak je částka, o kterou se pachatel na úkor poškozeného obohatil.

Nemajetkovou újmou je pak škoda způsobená na právech poškozeného.

V případě ublížení na zdraví poškozenému se v tomto rámci odškodňuje zejména bolestné a ztížení společenského uplatnění. Výše těchto nároků se stanoví podle Metodiky Nejvyššího soudu ČR.

Nemajetková újma způsobená smrtí blízké osoby se stanoví podle zásad uvedených v § 2956 a násl. občanského zákoníku. Jiná škoda způsobená na přirozených právech člověka vzniklá v případě trestných činů proti lidské důstojnosti (Hlava III. trestního zákoníku, např. znásilnění, pohlavní zneužití, apod.) nebo v případě trestných činů proti rodině a dětem (Hlava IV. trestního zákoníku, např. týrání svěřené osoby nebo osoby žijící ve společném obydlí apod.) nebo v případě trestných činů narušujících soužití lidí (Hlava X. Díl 5 trestního zákoníku, např. násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování, apod.), nebo v případě některých dalších podobných trestných činů.

Poškozený si vždy může zvolit zmocněnce – advokáta, který kromě dalších práv zakotvených v ustanovení § 43 a násl. trestního řádu bude za poškozeného vykonávat jeho jednotlivá procesní práva, zejména bude přítomen výslechům a jiným úkonům v přípravném řízení a při hlavním líčení a jiných jednáních soudu, vyčíslí a uplatní jednotlivé nároky na náhradu škody a na náhradu nemajetkové újmy, atd.

Nemá-li poškozený dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů zastoupení advokátem, má možnost požádat soud o ustanovení takového zmocněnce soudem. To platí v případech, kdy poškozenému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví nebo v případě, že poškozený je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt.

Je-li poškozený osobou mladší osmnácti let nebo zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 Sb.), má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně bez významu, zda má či nemá dostatek finančních prostředků.

Zvlášť zranitelnou obětí podle zák. č. 45/2013 Sb., jsou

a) dítě;

b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením;

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 Tr. Zák.), trestního činu znásilnění (§ 185 Tr. Zák.), trestního činu týrání svěřené osoby (§ 198 Tr. Zák.), trestního činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 Tr. Zák.) nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 Tr. Zák.);

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestního činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy, zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestního činu nebo závislost na ní.

Tyto popsané zvlášť zranitelné oběti trestných činů mají širší procesní práva popsaná v zákoně č. 45/2013 Sb., a za splnění dalších podmínek v §§ 23 až 37 právo na peněžitou pomoc, kterou poskytne stát.

Ministerstvo spravedlnosti vede Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, do kterého zapisuje dle § 48 odst. 1 písm. c) advokáty na základě jejich žádosti podle § 47 zákona o obětech trestných činů.

JUDr. Jaroslav Skoupý je od roku 2019 do výše citovaného registru zapsán.

I v případě, že se nejedná o nárok na poskytnutí právní pomoci poškozenému bezplatně, je v trestním řízení poškozenému přiznán nárok na náhradu nákladů spojených s přibráním zmocněnce – advokáta, a to v závislosti na výši přiznané náhrady škody či nemajetkové újmy. Za splnění dalších podmínek i v případě, že poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích ani z části, může soud uložit odsouzenému povinnost uhradit poškozenému náklady spojené se zvolením zmocněnce.